INTEGRITETSPOLICY

1. ALLMÄNT

1.1

Readly AB (org. nr. 556921-1120) (nedan " Readly") värnar om att skydda våra kunders och användares personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy (nedan " Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid användning av vår webbplats (https://www.readly.com/) (nedan " Hemsidan") och vår abonnemangstjänst Readly för tillhandahållande av tidskrifter, dagstidningar och böcker i digitalt format (nedan " Tjänsten") som är tillgänglig via Hemsidan och genom vår mobila applikation (nedan " Appen"). Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

1.2

Nedan används samma definitioner och begrepp som i Readlys allmänna villkor ( https://se.readly.com/eula) om inget annat anges. Integritetspolicyn utgör en del av våra allmänna villkor.

1.3

Genom att registrera ett Användarkonto och använda Tjänsten accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION VI SAMLAR IN


Vid registrering av Användarkonto

2.1

När du registrerar ett Användarkonto sparar vi information om ditt namn, din epostadress, samt land. Om du använder ditt Facebook-konto genom Facebook Connect för att logga in i Tjänsten godkänner du att vi samlar in information om ditt användarnamn och annan information som är tillgänglig genom ditt Facebookkonto, såsom uppgift om namn, land, e-postadress, födelsedatum och kön. Readly sparar endast den information som du genom dina Facebook-inställningar tillgängliggör för oss. Vi kan komma att spara och behandla denna information för de ändamål som anges nedan i avsnitt 3.

Vid användning av Tjänsten

2.2

Vi sparar automatiskt viss information när du använder Tjänsten, bland annat om vilket typ av Abonnemang du har och hur du använder Tjänsten, såsom (i) information om vilka tidskrifter, dagstidningar eller böcker som du har öppnat och läst, (ii) sökningar du gör i Tjänsten, (iii) teknisk information, vilket kan inkludera vilka webbadresser (URL) som du besöker, din IP-adress, särskilda enhetsidentifierare (UID), vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, samt vilken version av Appen du har. Vi använder även cookies och liknande teknologier för att samla in denna information, se nedan avsnitt 7.

Betalningsinformation

2.3

Om du har tecknat ett Abonnemang samlar vi även in sådan information som är nödvändig för att kunna behandla din betalning, såsom namn, adress och kontokortsinformation. Vi kan även spara information om din betalningshistorik. För att genomföra betalningar kan vi komma att använda andra tredje parter, se avsnitt 5 nedan. Dessa får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Readly.

Vid marknadsundersökningar, tävlingar och liknande

2.4

Om du deltar i marknadsundersökningar, tävlingar eller liknande som vi eller tredje parter genomför för vår räkning kan vi komma att samla ytterligare uppgifter utöver vad som anges i denna Integritetspolicy. Denna information kan komma att kombineras med övrig information som du har lämnat till oss exempelvis vid registrering av Användarkonto och användningen av Tjänsten, samt med information från offentliga källor.

3. HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

3.1

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till Tjänsten och Hemsidan, för att administrera kundförhållandet, genomföra kundanalyser, för att se till att Tjänsten och vår Hemsida fungerar tillfredsställande och för att utveckla och förbättra vår Tjänst och Hemsida. Vidare kan vi komma att använda denna information för att kommunicera med dig angående vår Tjänst, för direktmarknadsföringsändamål, samt för övriga ändamål som framgår av denna Integritetspolicy.

3.2

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.

4. SÄKERHET

Vi värnar om att skydda våra kunders och användares information och personuppgifter. Readly vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i en lighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt. Det personliga lösenord du har valt i samband med registrering av ditt Användarkonto för att använda Tjänsten skyddar ditt Användarkonto. Du bör därför välja ett unikt och starkt lösenord, samt logga ut från Tjänsten när du inte längre använder Tjänsten.

5. UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER

5.1

Readly kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till olika tredje parter enligt följande.

Förlag

5.2

För att kunna tillhandahålla Tjänsten har Readly avtal med en rad tidningsförlag. Readly delar viss information, inklusive personuppgifter, med förlagen för att möjliggöra förlagens egen uppföljning och utvärdering, t.ex. för att ta fram läsningsstatistik. Förlagen kan för samma syfte samköra dina personuppgifter med sina egna kundregister. Förlagen är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter. Vänligen se förlagets egen integritetspolicy för information om hur förlaget behandlar dina personuppgifter.

Delning med Facebook och andra tjänster

5.3

Vi kan även dela din e-postadress med sociala nätverksplattformar för marknadsföringsändamål i syfte att identifiera användare på dessa plattformar som kan vara intresserade av Tjänsten.

Samarbetspartners

5.4

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika samarbetsparterns för att kunna administrera Tjänsten och för att hantera betalningar genom våra samarbetsparterns.

Tjänsteleverantörer

5.5

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer till exempel för att kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt (såsom för direktmarknadsföringsändamål), för att behandla dina betalningar, tillhanda hålla kundtjänst eller för att genomföra kundundersökningar eller nöjdhetsenkäter. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Readly.

Övriga

5.6

Readly kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar, för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist, eller för (c) att skydda våra kunder och användare.

Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse.

6. UNDERÅRIGA

6.1

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år måste du ha din förälders och målsmans samtycke för att kunna använda Tjänsten. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från personer under 18 år, utan att förälder eller målsman lämnat sitt samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER


Vad är cookies?

7.1

Vi använder s.k. cookies på vår Hemsida och i vår Tjänst. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vilka cookies använder vi?

Strikt nödvändiga cookies

7.2

Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla Hemsidan och Tjänsten. Utan dessa cookies kommer vi inte kunna mäta antalet unika besökare eller tillhandahålla vissa funktioner, exempelvis automatisk inloggning.

Statistik

7.3

Dessa cookies gör det möjligt för oss att samla in information om hur besökare använder Hemsidan och Tjänsten. Readly använder informationen för att framställa rapporter och för att utveckla och förbättra vår Hemsida och Tjänst. Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst, för detta ändamål. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapporter och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Googles Analytics dataskyddspolicy (https://support.google.com/analytics/answer/6004245). Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Funktionella cookies

7.4

Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa Hemsidan och Tjänsten efter de inställningar och val du har gjort, exempelvis för att komma ihåg ditt användarnamn eller land.

7.5

Ytterligare teknisk information rörande de cookies som Readly använder på Hemsidan och Tjänsten återfinns på följande sida ( http://se.readly.com/cookie).

Andra liknande teknologier

7.6

Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Hemsidan, i Tjänsten och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Hemsida och Tjänst.

Samtycke till vår användning av cookies och liknande teknologier

7.7

Genom att använda vår Hemsida och vår Tjänst samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknologier för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Hemsidan eller Tjänsten inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

8. ANVÄNDNING AV LÄNKAR

8.1

Notera att vår Webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

9. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

9.1

Readly sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

10. SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE LAND

10.1

För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU eller EES-området. Genom att registrera ett Användarkonto och använda vår Tjänst samtycker du uttryckligen till detta.

11. TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

11.1

Du kan redigera viss information som vi lagrar om dig i "Mitt Konto" i Tjänsten.

11.2

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till Readly, se kontaktuppgifter i avsnitt 13 nedan. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

11.3

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan du begära via "Mitt Konto" i Tjänsten.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

12.1

Från tid till annan kan Readly komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av Integritetspolicyn. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. Vid väsentliga förändringar i Integritetspolicyn kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

13. KONTAKTUPPGIFTER

13.1

Readly är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy, om inget annat anges.

13.2

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande adress.

Readly AB
Honnörsgatan 20
352 36 Växjö
E-post: support@readly.com

Senast uppdaterad: 2018-03-08

Giltigt från och med 2018-04-09