Frågorna är många

1 min läsning

MARIE KJELLNÄS CHEFREDAKTÖR marie.kjellnas@utemagasinet.se

Inget slår den svenska fjällvärlden. Punkt.

Varför skriver ni inte om rennäringen och friluftslivet? Frågan har kommit allt oftare det senaste året, och det beror till största del på två saker. För det första ska Svenska Turistföreningen efter sommaren inkomma med en ansökan om nytt markarrende till Länsstyrelsen i Jämtland-Härjedalen, då avtalet som rör fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags samt en rad fjällstugor löper ut vid årsskiftet.

Samebyarna i området upplever att de senaste årens friluftsboom blivit allt mer störande för rennäringen, och just nu pågår förhandlingar mellan STF och samerna för att komma överens om en verksamhetsnivå som känns hållbar för alla. Kommer stugor att stängas? Någon fjällstation till och med? Kommer populära vandringsleder att behöva dras om? Frågorna är många.

Parallellt med STF:s markförhandlingar i Jämtland pågår en annan process, som rör rennäringen i stort och frågan om vem som har mest rätt till nordliga naturområden motsvarande halva Sveriges yta. 2021 tillsatte regeringen en kommitté som ska utreda ett förslag till ny rennäringslag. Detta efter att en dom i Högsta Domstolen gett Girjas sameby i Norrbotten upplåtelserätt till jakt och fiske i områden där de bedriver renskötsel, med hänvisning till ”urminnes hävd”.

Nu i augusti ska Renmarkskommitteén lägga fram ett delbetänkande, och slutresultatet ska sedan presenteras 20 maj 2025. I uppdraget ingår att ta hänsyn till både samernas och den övriga lokalbefolkningens rättigheter och intressen, men samtidigt ska Girjasdomen vara vägledande. Vem ska bestämma om det svenska fjällfisket framöver? Kommer den nya lagen att påverka allemansrätten? Frågorna är, som sagt, många.

Vi på Utemagasinet – och då menar jag både redaktionen och alla våra medarbetare som

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar